Wymiar urlopu w polskim prawie pracy

Umowa o pracę jest porozumieniem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i określa zasady na jakich pracownik będzie zatrudniony.

Zasadniczo można wyróżnić trzy formy zatrudnienia w naszym kraju, jest to umowa na czas próbny, umowa na czas określony i najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika umowa na czas nieokreślony. W umowie zawiera się stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia, czas pracy, oczywiście należy pamiętać że wszystkie przepisy w naszym kraju określa także kodeks pracy. Wszyscy polscy pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Urlop urlopowy pracowników w celu przygotowania zawodowego podlega szczególnym zasadom, do których można się tu jedynie odnieść, a po dalsze informacje można się odwołać do art. 205 Kodeksu pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu, zasada ta dotyczy zarówno przyszłych, jak i niewykorzystanych wakacji z poprzednich lat. Okres urlopowy jest szczegółowo uregulowany w art. 152-173 Kodeksu pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłaty wynagrodzenia urlopowego z dnia 8 stycznia 1997 r..

Prawo do urlopu przysługuje w momencie nawiązania stosunku pracy i zakończenia okresu oczekiwania.

Czas to łączny czas zatrudnienia pracownika w jego życiu i jest to odpowiednio 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony poniżej 10 lat, natomiast jeżeli posiada staż pracy powyżej 10 lat przysługuje mu 26 dni urlopu. Po raz pierwszy w życiu zawodowym pracownika – prawo do urlopu nabywa się po miesiącu trwania stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje wówczas 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego, do jakiego jest uprawniony. Pracownikowi przysługuje ponadto urlop na żądanie, są to cztery dni w roku, kiedy pracownik może nie pojawić się w pracy bez konsekwencji. Jest to przydatne w przypadku różnych nieprzewidzianych sytuacji, jak przykładowo pogrzeb. Oczywiście całość urlopu jest zliczana przez pracodawcę, jeżeli jednak wynikły by jakieś nieporozumienia, pomóc może nam adwokat prawa pracy wrocław, który będzie wiedział jakie przepisy są stosowane w danej sytuacji.